16 October 2013

جایزه‌ی نوبل آذربایجانی؟

نوشته‌ای دارم با عنوان بالا در سایت پرسیران، در این نشانی.‏

این روزها فصل توزیع جایزه‌ی نوبل است و معرفی برندگان نوبل در رشته‌های گوناگون و شرح ‏دستاوردهای آنان در رسانه‌های جهان جریان دارد. در این میان کسانی از جمهوری آذربایجان نیز به ‏فکر ایجاد یک جایزه‌ی نوبل افتاده‌اند و می‌خواهند که جایزه‌ای تازه از سوی دولت آذربایجان در ‏رشته‌ی نفت و انرژی، به‌نام نوبل، به برنده داده شود.‏

2 comments:

Anonymous said...

Manzooretan az jomhoorie Azarbaijan in jomhourist?

http://www.cbc.ca/news/world/azerbaijan-announces-election-winner-1-day-before-vote-1.1958378

Shiva said...

بی‌نام گرامی، امیدوارم که همه‌ی مقاله را به‌دقت خوانده‌باشید. مگر جمهوری آذربایجان دیگری هم هست؟