بازداشت‌های غیر قانونی را پایان دهید!‏

همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!‏

-----------------------------------------------------

09 October 2011

من کجا هستم؟!‏

‏"چه کسی در تنهایی، بی بهره از عشق، چه کسی بی غرور آماده‌ی نبرد است؟ برای چه نبرد کند کسی که ‏باورش نیست ثروت‌هایی والا دارد که باید از آن دفاع کرد و باید به خاطر آن پیروز گشت، یا مرد؟" [رومن رولان: ‏جان شیفته، ترجمه‌ی م. ا. به‌آذین]‏

‏"اگر بخواهند مردی را نابود و خرد کنند و او را چنان به مجازات برسانند که سنگدل‌ترین و متهورترین راهزنان نیز در ‏برابر آن از ترس به لرزه افتند، کافی است که کاری کاملاً پوچ و مطلقاً بی‌فایده بدو واگذار کنند." [فیودور ‏داستایفسکی، خاطرات خانه‌ی مردگان، ترجمه‌ی محمدجعفر محجوب]‏

‏"هیچ انسانی نمی‌تواند بدون داشتن هدفی که برای رسیدن بدان می‌کوشد، زندگی کند؛ اگر انسان نه هدفی ‏داشته‌باشد، و نه امیدی، این بدبختی عظیم وی را به‌صورت جانوری مخوف در می‌آورد." [فیودور داستایفسکی، ‏خاطرات خانه‌ی مردگان، ترجمه‌ی محمدجعفر محجوب]‏

2 comments:

Anonymous said...

هنر گام زمان

امروز نه آغاز ونه انجام جهان است

ای بس غم وشادی که پس پرده نهان استگرمرد رهی غم مخور از دوری ودیری

دانی که رسیدن هنر گام زمان استتو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی

بنگر که ز خون تو به هر گام نشان استآبی که بر اسود زمینش بخورد زود

دریا شود آن رود که پیوسته روان استباشد که یکی هم به نشانی بنشیند

بس تیر که در چله این کهنه کمان استازروی تو دل کندنم آموخت زمانه

این دیده از آن روست که خونابه فشان استدردا ودریغا که درین بازی خونین

بازیچه ایام دل آدمیان استدل بر گذر قافله لاله وگل داشت

این دشت که پامال سواران خزان استای کوه !تو فریاد من امروز شنیدی

دردی است درین سینه که همزاد جهان استازداد و وداد آن همه گفتند ونکردند

یارب چه قدر فاصله دست وزبان استخون می چکد ازدیده درین کنج صبوری

این صبر که من می کنم افشردن جان استازراه مرو سایه ، که آن گوهر مقصود

گنجی است که اندر قدم راهروان استهوشنگ ابتهاج (ه .ا .سایه )

Anonymous said...

شیواجان
شما با اطمینان کامل در اوج هستید
کسی که غیبت تهمت و دروغ در کارش نباشد و مردم آزاری بلد نباشد و از طرف دیگر همواره پی کمال و جستجوی خوبی ها باشد و خود را گنه کاری بداند که سپید سپید نیست
کسی که نهایت امید باشد و زیبایی ها را دوست بدارد
بدون عبادت عابدی است که قطعاً ارج و قرب فراوانی نزد زیبای مطلق دارد که شاید کس دیگری با سال ها عبادت نداشته باشد
کوچک شما شاهرخ