بازداشت‌های غیر قانونی را پایان دهید!‏

همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!‏

-----------------------------------------------------

19 August 2007

بهای یک جرعه آب

يکی از مردان کرد در حالی که از شرم نگاه خود را به زمين دوخته، می گويد: برخی از اين رانندگان عرب در برابر درخواست ما برای آب، بی شرمانه گفته اند که زن های خود را در اختيار ما بگذاريد!

No comments: